603 391 021
general terms and conditions

Provozovatel Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace,

Sportovní hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 71234187
e-mail: rezervace@sportoviste-uh.cz,
tel.: 731 548 277
(dále jen „Sportcentrum“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Sportcentrem a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Sportcentra a jeho zákazníků
2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.sportoviste-uh.cz a současně na recepci Sportcentra.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Sportcentra

1. Aktuální nabídka zboží a služeb Sportcentra, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech Sportcentra na adrese: Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště a současně na internetové adrese Sportcentra.
2. Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.
3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby.
4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Sportcentrum.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si zřizuje u Sportcentra zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Sportcentru. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 300 Kč.
2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Sportcentrem. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Sportcentrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stavu Depositu a dále s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu.
3. Vložený kredit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného kreditu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého kreditu. Zakoupený kredit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Při čerpání kreditu budou automaticky odečítány položky s nejstarším datem vložení.
4. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese sportoviste-uh.cz/rezervace a prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Sportcentra.
5. Sportcentrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky na předem stanovenou či dohodnutou kombinaci služeb, příp. zboží Sportcentra. Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Sportcentrum může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost permanentky nebo se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Sportcentrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti permanentky.
6. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail rezrvace@sportoviste-uh.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena.

IV. Zákaznický identifikátor

1. Po zřízení zákaznického účtu může být Zákazníkovi předána zákaznický čip.
2. V případě ztráty zákaznického čipu je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Sportcentrum, aby tento čip zablokovala. Sportcentrum neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty čipu vzniknou. V. Rezervace 1. Zákazník si může rezervovat aktivity sportcentra (dále jen „Rezervace“), pokud má u Sportcentra zřízen zákaznický účet. 2. Rezervaci je možné učinit přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka).
3. Po provedení rezervace a zaplacení bude Zákazníkovi automaticky zaslán vstupní kód, čímž je objednávka brána jako závazná.
4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby, přičemž stržený rezervační poplatek bude považován za závdavek, který bude v případě zrušení rezervace vypořádán mezi stranami níže uvedeným způsobem.
5. Pokud Zákazník zruší svou jednotnou rezervaci více než 7dní bude mu závdavek vrácen na deposit, v ostatních případech může si Sportcentrum závdavek ponechat. Toto neplatí pro dlouhodobý pronájem u kterého se může rezervace zrušit pouze po tel dohodě a to jen v případech vážného onemocnění či úmrtí.
6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Sportcentra
7. V případě celodenních sportovních akcí mají tyto přednost před hodinovou objednávkou a objednaní zákazníci budou informováni o zrušení jejich rezervace e-mailem a jejich kredit bude připsán do jejich kreditu.

V. Ochrana osobních dat

1. Zákazník poskytuje dobrovolně Sportcentru své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv se Sportcentrem.
2. Zákazník souhlasí, aby Sportcentrum tyto údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovávalo, tj. shromažďovalo, ukládalo na nosiče dat, upravovalo, vyhledávalo v nich, uschovávalo, třídilo, kombinovalo, používalo a likvidovalo v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Sportcentrum je oprávněno tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může Zákazník kdykoli odvolat.
3. Zákazník má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o čemž byl Sportcentrem informován. Informace o těchto údajích poskytne Sportcentrum Zákazníkovi kdykoli na základě písemné žádosti.
4. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla Sportcentru sdělena během registrace Zákazníka, jsou Sportcentrem považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Sportcentrum údaje o Zákazníkovi zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banky, balíková přeprava apod.), a to pouze v nutném rozsahu.
5. Účastí na sportovní akci, lekci či kurzu Sportcentra souhlasí Zákazník s tím, že budou pořizovány zvukové či obrazové záznamy z této akce, které mohou zachycovat také daného Zákazníka. Takovéto záznamy mohou být rozmnožovány a rozšiřovány obvyklým způsobem, a to za účelem propagace kulturních, sportovních či obdobných služeb Sportcentra. Zákazník může svůj souhlas s pořizováním zvukových či obrazových záznamů své osoby kdykoli odvolat, a to výslovným úkonem učiněným vůči Sportcentru.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky Sportcentra jsou účinné od 1. 9. 2019 a jsou k dispozici na recepci Sportcentra a na internetových stránkách sportoviště. Provozovatel Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Provozovatel Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace,

Sportovní hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 71234187
e-mail: rezervace@sportoviste-uh.cz,
tel.: 731 548 277
(dále jen „Sportcentrum“) nebo „prodávající“), vydává s účinností od 1. 9. 2019 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Sportcentra. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“).
2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).
2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.
3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.
4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
5. Místem uplatnění reklamace je Sportcentrum Malenovice, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve sportcentru nebo poštou či emailem.
6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.
7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.
9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

Provozovatel Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace